Sở KH&CN Phú Yên vừa nghiệm thu dự án cấp nhà nước “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “rượu Quán Đế” dùng cho sản phẩm rượu của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”.


Hiện dự án đã xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “rượu Quán Đế”, thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý nhãn hiệu này trên thực tế với quy mô thí điểm; đảm bảo sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể khi tiêu thụ trên thị trường được kiểm soát, quản lý chặt chẽ; nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, tạo lập và phát triển các kênh thương mại nhằm đảm bảo tính ổn định của đầu ra sản phẩm.