Mới đây, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (Ê Đê, Chăm H’roi, Ba Na)” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên đề xuất đặt hàng.

Trên cơ sở tên, mục tiêu, các nội dung thực hiện… của phiếu đề xuất, Hội đồng đã tiến hành phân tính, đánh giá theo các tiêu chí cụ thể như tính cấp thiết mà nhiệm vụ đặt ra, khả năng không trùng lắp với các đề tài, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách…


Qua đó, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ. Đồng thời tiến hành thảo luận định hướng mục tiêu, kết quả dự kiến sao cho nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương.

Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ và đề nghị phê duyệt danh mục triển khai năm 2020.