Vừa qia, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm KH&CN thực hiện năm 2019 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh Phú Yên.

Hội đồng do ThS Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS Trần Thái Bình làm chủ nhiệm; Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chủ trì thực hiện.


Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp dựa trên công nghệ GIS và WebGIS giúp theo dõi, quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp phục vụ quản lý ngành nông nghiệp tại địa phương, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nông nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ cần đạt được các mục tiêu cụ thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thông tin nông nghiệp tương thích các chuẩn dữ liệu hiện hành, có khả năng cập nhật và đồng bộ hệ thống; xây dựng, vận hành hệ thống WebGIS thông tin nông nghiệp Phú Yên, đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng; nâng cao năng lực quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thông tin nông nghiệp Phú Yên thông qua đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.