Vừa qua, tại Văn phòng Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại vùng tái định cư thủy điện Bản Vẽ, huyện Thanh Chương".


Dự án do trạm Khuyến nông huyện Thanh Chương làm chủ trì, ông Trần Phi Hùng làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm dự án đã trình bày bản báo cáo của nhóm thực hiện. Với mục tiêu xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học nhằm ổn định đời sống, nâng cao thu nhập tại vùng tái định cư thủy điện Bản Vẽ, huyện Thanh Chương, dự án được triển khai từ cuối năm 2016 và đã thực hiện được các nội dung chính: Tạo được sinh kế mới cho người dân vùng tái định cư; Hoàn thiện được quy trình chăn nuôi gà an toàn sinh học phù hợp với điều kiện của vùng tái định cư; Xây dựng thành công mô hình nuôi gà an toàn sinh học có quy mô 15.000 con góp phần xây dựng thương hiệu gà đồi Thanh Chương.

Qua buổi nghiệm thu, Hội đồng phản biện đã đánh giá cao tính hiệu quả thực tiễn của dự án. Dự án đã cho ra sản lượng vượt chỉ tiêu đề ra với quy trình chọn giống tốt, quá trình thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn như: Phần tổng quan cần viết trọng tâm hơn, số liệu điều tra cập nhật chưa chính xác; Phần phương pháp và quá trình triển khai cần được phân tích cụ thể hơn…

Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá.