Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, ngày 18/3/2019. UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 08/5/2019, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” do KS Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của Trung tâm Ứng dụng, Phát triển khoa học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm (Trung tâm) và cử nhân Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm.


Dự án đã đưa ra các mục tiêu chính: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ; các công cụ hỗ trợ quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể như: Hệ thống các quy chế quản lý và sửa dụng nhãn hiệu tập thể và Quy chế cấp tem, nhãn hàng hóa mang nhãn hiệu tập thể và các quy trình triển khai thực hiện, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm Trám đen mang NHTT và các công cụ phục vụ tuyên truyền quảng bá sản phẩm Trám đen đã được bảo hộ NHTT của huyện Văn Quan.

Qua xem xét hồ sơ và trình bày tóm tắt của Trung tâm, Hội đồng đã phân tích, thẩm định giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của bản thuyết minh nhiệm vụ KH&CN về nội dung, phương pháp nghiên cứu, tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật so với mục tiêu và kết quả nghiên cứu; khả năng áp dụng, nhân rộng; phân bổ, sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu; năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, bản thuyết minh cần làm rõ hơn một số nội dung như: Đánh giá sâu hơn về hiệu quả của các nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ mang lại trên địa ban tỉnh trong thời gian qua; Cụ thể hóa cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cho từng nội dung triển khai thực hiện để đáp ừng mục tiêu, yêu cầu dự án đề ra.

Với những đánh giá như trên, Hội đồng đã nhất trí tuyển chọn Trung tâm Ứng dụng, Phát triển khoa học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án và Cử nhân Nguyễn Minh Hà là chủ nhiệm Dự án.