Vừa qua, Sở KH&CN Đắk Lắk đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGIS quản l‎ý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk chủ trì, chủ nhiệm đề tài là KS Vũ Văn Đông.


Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá về thực trạng giống và công tác quản lý giống bò; Xây dựng hoàn chỉnh một bộ cơ sở dữ liệu, tích hợp giữa GIS với Website của Sở NN&PTNT (Chương trình WebGIS mã nguồn mở) ứng dụng trong quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất một số nhóm giải pháp chính sách và chuyên môn tăng cường hiệu quả công tác giống và quản lý giống bò tại địa phương.

Nội dung nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng về giống, công tác quản lý và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng và ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý giống bò; Đề xuất một số giải pháp cơ chế, chính sách về công tác giống và quản lý giống bò.

Kết quả đề tài đã đánh giá hiện trạng về giống, công tác quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk. Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng được trang thông tin quản lý giống bò, liên kết với website của Sở NN&PTNT. Giao diện WebGIS có một số chức năng cơ bản về công tác quản lý giống bò. Tuy nhiên để ứng dụng WebGIS có hiệu quả cần nâng cấp, bổ sung một số tính năng và có sự tham gia của cộng đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đạt. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần hoàn thiện và bổ sung vào báo cáo theo quy định của một báo cáo khoa học.