Phòng trừ sâu bệnh là việc quan trọng nhằm đảm bảo cho chất lượng quả. Thường phòng trừ bệnh thán thủ, sâu đục mép và các loại sâu bệnh khác theo từng thời kỳ.

Bón trước lúc ra hoa: Nhằm xúc tiến quá trình phân hóa mầm hoa, giúp cho việc ra hoa đậu quả tốt hơn. Thời gian bón trước và sau tiết Tiểu hàn cho đến trước và sau tiết Đại hàn.

Vải sai quả sau khi áp dũng kĩ thuật bón phân thích hợp. Ảnh: Phân bón lá A2.
Vải sai quả sau khi áp dũng kĩ thuật bón phân thích hợp. Ảnh: Phân bón lá A2.

Bón thúc quả: Sau khi ra hoa cho đến rụng quả sinh lý đợt 2. Việc bón này nhằm bổ sung những tiêu hao của cây hỗ trợ quả phát triển tốt. Bón trước và sau thu hoạch: Đây là đợt bón rất quan trọng, bổ sung dinh dưỡng cho đất, phục hồi sinh trưởng cho cây.


Phòng trừ sâu bệnh:
Phòng trừ sâu bệnh là việc quan trọng nhằm đảm bảo cho chất lượng quả. Thường phòng trừ bệnh thán thủ, sâu đục mép và các loại sâu bệnh khác theo từng thời kỳ. Ngừng sử dụng thuốc trước 20 ngày thu hoạch.