Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Cần Thơ vừa thành lập hội đồng thẩm định “Dự án trạm xử lý nước rỉ rác công suất 100m3/ngày đêm tại khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng”

Dự án do Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ làm chủ đầu tư.


Dự án được xây dựng với mục tiêu xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh hằng ngày và lượng nước rỉ tồn đọng tại khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng đạt cột B2 QCVN 25:2009/BTNMT trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (kênh Nhà Thiếc); giảm thiểu các tác động môi trường do nước rỉ rác gây ra đối với khu vực xung quanh khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng; góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động cũng như sau khi đóng cửa khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng.