Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.


Theo đó, đơn vị này sẽ thực hiện 100% việc sử dụng chữ ký số, chứng thư trong gửi, nhận văn bản điện tử; nghiên cứu xây dựng một số phần mềm ứng dụng phục vụ công việc của sở và nhu cầu của một số cơ quan, đơn vị; nghiên cứu nâng cấp độ xử lý thủ tục hành chính lên cấp độ 3-4; xây dựng phát triển văn phòng giao dịch công nghệ và mô hình cung cấp thông tin KH&CN về cơ sở; sử dụng hiệu quả các phần mềm một cửa điện tử nhằm quản lý, cung cấp các dịch vụ công trong quản lý nhà nước của sở.